• Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
1 2 3 4 5 6

Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een bevoegd gezag, ofwel een bestuur. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school. Maar het bestuur beslist niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken altijd eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR).

De MR is het inspraakorgaan van obs Aldoende, waarin twee ouders en twee leerkrachten zitting hebben. Als MR-lid praat je mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op school. Over verschillende zaken heb je advies- en/of instemmingsbevoegdheid.

Naast de MR is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), deze bestaat uit leerkrachten en ouders, gekozen uit de openbare basisscholen binnen de Haarlemmermeer en meestal een afgevaardigde van de SOPOH. Eens in de ongeveer zeven weken komen de leden van de MR bij elkaar voor een vergadering, deze zijn openbaar.

Bij een klacht wordt u eerst verwezen naar de leerkracht  of naar de directeur. Wanneer u vragen, opmerkingen of ideeën heeft, went u zich dan tot één van de MR-leden.  

De MR op obs Aldoende bestaat uit 4 leden. Twee hiervan komen uit de personeelsgeleding, dit zijn Stefan Mes (leerkracht 5/6) en Lise-Anne Bijlhouwer (leerkracht 4). De oudergeleding wordt vertegenwoordigd door Wilfred de Vos en Claudia Triesscheyn.