• Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
  • Obs Aldoende
1 2 3 4 5 6

Visie en missie

Missie

Aldoende is een openbare basisschool, dat betekent dat iedereen welkom is ongeacht geloof- of levensovertuiging. Onze missie is om een stabiele omgeving te bieden waar de leerlingen zich veilig voelen en met plezier naar toe komen. Dit vormt volgens ons de basis om tot leren te komen. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en hebben daarbij oog voor de persoonlijke achtergrond van iedere individuele leerling.

Visie 

Om onze missie uit te kunnen voeren, moet ons onderwijs hierop ingericht zijn. De visie heeft tot doel een handvat te zijn om onze missie uit te kunnen voeren.

,,Aldoende leren, beter presteren!”

We willen onze leerlingen zelfvertrouwen en leerpleziergeven door hen zelf te laten werken en te laten ontdekken. We hanteren vele verschillende uitdagende en activerende werkvormen, zoals: samenwerken, zelfstandig werken, groepsopdrachten, groep doorbrekende activiteiten, werkstukken maken, projecten, excursies en gastlessen. We streven naar onderwijs dat uitdagend en boeiend is, onder meer door de leerlingen werk te laten doen dat aansluit bij hun eigen niveau, door aantrekkelijk en up-to-date lesmateriaal en enthousiaste leerkrachten. Daarnaast willen we onze leerlingen zoveel mogelijk al doende laten ervaren. Zo maken we uitstapjes op het gebied van cultuur- en natuureducatie. U kunt hierbij denken aan het bezoeken van een museum of een voorstelling op school, een bezoek aan de kinderboerderij of moestuintjes.

We stimuleren onze leerlingen om geleidelijk aan steeds zelfstandiger te werken. Dit doen we door middel van een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Zo werken de kinderen aan het einde van groep 8 met een weektaak. We leren onze leerlingen zo om zelf hun werk te plannen en verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk. Daarbij speelt de leerkracht een activerende en coachende rol.

Op Aldoende werken we met de Kanjertraining, hiermee behouden we de veilige en goede sfeer in de groepen en in de school. We hebben oog voor elkaar en zijn ons bewust van onderlinge verschillen en gaan daar respectvol met elkaar mee om. Om dit te borgen liggen deze afspraken vastgelegd in ons ‘pestprotocol’. 

Ouders ontvangen regelmatig informatie over de ontwikkeling van hun kind. Dit doen we door middel van de rapporten, 10-minutengesprekken en het ouderportaal van ParnasSys. Naast deze vaste momenten zijn de leerkrachten op Aldoende makkelijk benaderbaar voor ouders. Ook zijn de ouders betrokken bij de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad en bij verschillende activiteiten en uitstapjes.